Juridisk ordliste

Hvis man går i gang med retslige kilder, kan man støde på en række særlige ord, begreber og vendinger. Undersøger man fx egentlige retssager, vil der naturligvis være masser af juridisk fagsprog, men også iu fogedprotokoller og helt almindelige skifteprotokoller kan man møde uvante ord og begreber.

Action

retssag

Actor

anklager

Ad acta

sagen henlægges

Afbigt

bod

Alimentation

bidrag til ægtefælle
eller børn

Anholdt

anholdt

Anstand

henstand

Arrest

genstande, som ikke må fjer-
ned, fordi der evt. senere skal gøres ud-
læg i dem

Assertation

påstand

Bemeldte

omtalte, førnævnte

Cfr.

jævnfør

Citant

sagsøgeren - klageren

Comparent, Comparentinde

vidne (forkortes hhv "comp." og "Compden." begge ord kan også staves med k)

Contracitant

anklaget, der retter
modanklage

Conclusion

resultat, slutning

Confirmeret

bekræftet

Constitueret

konstitueret - bemyndiget

Continuere

fortsætte

Corpus delicti

tegn på begået forbrydelse

Culpa

skyld

Datum ut supra

udstedt som ovenfor

Defensor

forsvarer i krim.sag

Deponent, Deponentinde

vidne (forkortes "Dept." og "Dept.inde")

Deliktum

forbrydelse

Delinkvent

forbryder
- bruges ofte i forbindelse med beskriv-
else af henrettelse mm.

Disculperet

"frikendt"

Edssag

sag, hvor en person
skal aflægge ed på sin uskyld - ofte ved
faderskabssager.

Eragte

afsige kendelse

Erindre

"indvende"

Excipere

"gøre indsigelse"

Exekution

"fuldbyrde"- der kan være tale om både straf, fx en
herettelse, men også om opfyldelse af
et indgået forlig.

Exekvere

"udføre"

Exigere

fordre

Extradere

udlevere

Extradition

når skifteretten over-
drager boet til arvingerne.

Extraret

ret, der holdes på et an-
det tingsted eller anden tid, end normalt

Extraretssag

sag der holdes ved extra-
retten.

Frifindes for videre tiltale

en slags "betinget frikendelse" som brugtes, når man ikke var helt sikker på en anklagets uskyld. (afskaffet i 1868)

Forening

"aftale"

Forordning

før 1849: større lov
- forkortes fr.

Folio

"side"
- folio dækker dog normalt over både for-
og bagside af et ark papir.

Fyldmyndig

= mand over 25,
der ikke er under værgemål

Gæsteret

sag, hvor énaf parterne hører hjemme i en anden ju-
risdiktion. Forkortes ofte GRS.

Honorarium

salær

Hujus

denne måned

Ibid.

Ibidem, sammesteds

Imputere

beskylde for

In Casu

"i dette tilfælde"

In confesso

tilstået, ting der
ikke kan bestrides under processen.

Incamineret

påbegyndt (om retssag)

Indklagede, indstævnte

anklagede

Indherere

påstå

Inqvirent

"forhørsleder"

Inqvisit, inqvisitinde

tiltalt

In solidum

solidarisk

Jurisdiktion

"retskreds"

Kontinuere

fortsætte

Kontinuationsforhør

forhør i en sag,
der egentlig var slut, men genoptages.

Kurator

person, der fører
tilsyn med en mindreårigs ejendom.

Lavværge

værge for enke

Litra

"løbenummer"

Malefikan

forbryder

Mandant

klient

Mortifikation.

"ugyldighedserklæring"

Mulk

bøde

Nominal-

navne- (fx register)

Opbudsbo

bo hvor skyldneren overla-
der sine ejendel til kreditorerne.

Oppebørsel

off. skatter og afgifter

O.S.

ordinær sag

O.v.

oplæst og vedtaget

Plakat

før 1849: mindre lov
- forkortes pl.

Post

efter

Principaliter

"først og fremmest"

Promemoria

indlæg eller henvendelse

Qvæstion

spørgsmål

Ratihabere

retslig bekræftelse af forklaring

Reassumere

genoptage

Rekvisition

begæring

Repartition

fordeling af indtægt/udgift mellem flere personer

Salarium

Salær, honorar

Sequestrere

"lægge beslag på"

Sic

således

Skiftesamling

møde i skifteretten

Skifteslutning

afsluttende møde i skifteretten.

Smst.

sammesteds

Sportel

gebyr

Stervbo

dødsbo

Subsidiært forhør

forhør, som bliver foretaget fordi en anden retskreds har bedt om det

Summa lateris

sum, som skal overføres til næste side

Sættedommer

en midlertidig dommer, der er "sat i stedet" for den sædvanlige, hvis denne er inhabil

Tingsvidne

et dokument, der indeholder udskrift af et vidneudsagn

Underslåning

underslæb

Vedgået, vedtaget

godkendt

Ventilation

drøftelse, behandling

Vide

se (fx side xx)

Vidnesag

Tingsvidne

Visum repertum

Obduktionserklæring

Værneting

den retslige myndighed, som en bestemt person hører under - typisk er det dér, hvor man bor. Tidligere fandtes også specielle retslige myndigheder for fx gejstlige, militære og kongelige ansatte, mm.