Luk dette vindue | Print denne side


Brandforsikring

København var det første sted i Danmark, hvor der blev organiseret brandforsikring. Under indtryk af Københavns brand i 1728 oprettedes i 1731 det gensidige brandforsikringsselskab "Kjøbenhavns Brandforsikring". Indtil 1889 var selskabets virksomhed begrænset til ejendomme, der lå inden for voldene. Oplysninger vdr. vurdering og forsikring af ejendomme indenfor voldene skal derfor altid søges i arkivet herfra. I perioden 1795 til 1868 havde alle københavnske husejere pligt til at lade deres ejendomme forsikre. Gennem de taksationsforretninger, der blev foretaget, når et hus skulle forsikres, kan man få et godt indtryk af, hvordan det var opført og hvilke andre bygninger, der lå på ejendommens grund.

Uden for voldene
Områderne udenfor hørte under "Den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger", det selskab, som i dag hedder Alm.Brand., og som blev stiftet i 1792. Indtil 1872 var al brandforsikring statslig, og Justitsministeriet var øverste myndighed. Imidlertid blev "Den Almindelige Brandforsikring..." privatiseret, der blev udarbejdet en instruks for det nye, private selskab. Instruksen trådte i kraft 1. april 1872 og indeholdt en opdeling af landet i nye branddirektorater, som dog stort set var identiske med de tidligere. det "københavnske" område uden for voldene hørte til Branddirektoratet for Københavns Forstæder, og Frederiksberg sorterede under Branddirektoratet på Frederiksberg, som dækkede Smørum og Sokkelund herreder. Branddirektoratet for Amager omfattende Amager med undtagelse af Christianshavn og Saltholm. I 1903 skete der en yderligere opdeling, sådan at Nørrebro/Østerbro, Vesterbro/Amager og Københavns Amts Nordre Birk blev nye branddistriksenheder. Branddirektoraternes hovedopgave var at vurdere bygninger der skulle forsikres, at tegne forsikringen og derefter holde opsyn med bygningens vedligeholdelse, m.m.
I 1889 stiftedes det private "Østifternes Brandforsikring", også et gensidigt selskab, der som forsikringsområde havde landdistrikterne i Østdanmark, dvs. også de københavnske forstæder, og omegnskommuner samt Frederiksberg. 

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Brandforsikring: Brandtaksationer ( Når du kommer på arkivet kan du få vurderingerne for en bestemt ejendom frem ved at bestille: Kbh. Brandforsikring: brandtaksation: og skrive matrikelnr. og kvarter for den bygning du er interesseret i )

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Østifternes Brandforsikring: Vurderingsprotokoller ca. 1890 - ca. 1950. Protokollerne er ført distriktsvis, idet selskabet havde inddelt sin virksomhed i distrikter, hvor 16. distrikt udgjordes af det store "Udenbys Klædebo"-kvarter, 17. distrikt omfattede Brønshøj og Gladsaxe, 22. distrikt København, Valby, Hvidovre, Valby og Frederiksberg. 

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger: Branddirektoratet for Kbh. Forstæder, 1857 - 1903, Branddirektoratet for Sokkelund og Smørum herreder 1857 - 1872, Branddirektoratet for Kbh. Amts Nordre Birk 1872 - 1945, Branddirektoratet på Frederiksberg 1872 - 1954, Branddirektoratet for Nørrebro og Østerbro 1903 - 1953, Branddirektoratet for Vesterbro og Amager 1903 - 1954. Arkivet er meget omfattende og ikke helt let at bruge, fordi protokollerne er ført kronologisk. De mest interessante arkivalier er nok forsikringsprotokollerne, der starter i 1857 og oplyser ejendommens forsikringsnummer, beligggenhed, matrikelnummer, byggemåde og indretning. I nogle protokoller findes grundtegninger af bygningerne. Desuden er der oplysninger om forsikringstagerens navn, forsikringens størrelse og det kontingent, der skulle betales. Vurderingsprotokollerne, der blev anlagt i 1872 indeholder lignende oplysninger.