Luk dette vindue | Print denne side


Københavns Politiret
efter 1845 afløst af Københavns Kriminal- og Politiret

Den første politiret i København blev oprettet i 1701 og fik ved en forordning bemyndigelse til at behandle sager, hvor bøden ikke oversteg 4 lod sølv. Der er ikke bevaret arkivalier fra denne politiret, men systemet med, at mindre bøder og fængselsstraffe kunne dømmes som "politisager" fortsattes frem til 1845. Fra slutningen af 1700-tallet findes et omfattende arkiv fra den københavnske politiret. De sager, som denne ret afgjorde, handlede fx om løsgængeri, nattesæde, prostitution, bøllestreger, o.lign., hvorimod egentlige kriminalsager (fx drab) hørte under Lands-, Over samt Hof- og Stadsretten frem til 1845. Der var dog præcedens for, at Politiretten også kunne dømme i mindre sager om tyveri og bedrageri, især hvis der var tale om første-gangsforbrydelser. Efter 1845 behandlede politiretten altid mindre kriminalsager.

Indtil 1845 var Københavns Politis direktør også chef for Politiretten, og de to institutioner havde én fælles hovedjournal. Derfor er politidirektørens hovedjournal også indgang til at finde en sag i arkiverne fra både Københavns Politiret og Københavns Kriminal- og Politiret frem til 1919. Her vil du kunne se, om sagen er blevet henlagt eller er gået videre

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Politi: Navneregister 1793-(1919) til Københavns Politidirektørs hovedjournal (mikrokort),
 
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Politiret: Indgange til at finde sager i politirettens arkiv er "Register over indkomne klager og dokumenter" 1790 - 1793, samt kronologiske registre over forskellige typer af idømte straffe: forbedringshusstraffe 1809 - 1845 og vand & brød, simpelt fængsel samt ris 1809 - 1845.
Indgangen til at finde sager i rettens arkiv er desuden: Københavns politidirektør: "Journal over sager og dokumenter" 1779 -90 og fra 1793 - 1944 "Hovedjournaler". Her får du oplysning om hvilken "protokol", dvs. "afdeling" eller "kontor", sagen er gået videre til. Forhør findes i den pågældende "protokol"s række af forhørsprotokoller, der kan være ført i en A- og en B-række. Dommen finder du i domprotokollerne, men allerede i hovedjournalen vil der stå, hvad sagen er endt med. 
 
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Kriminal- og Politiret:  Arkivet indeholder bl.a. domprotokoller 1845 - 1919 samt lange rækker af forhørsprotokoller og tilhørende sager ("behandlede sager") fra rettens enkelte kamre og afdelinger. Indgangen til at finde en bestemt persons sag er dels  forskellige strafferegistre,  1845 - 1868, 1869 - 1896, 1897 - 1905 og 1906 - 1919, og dels den kronologiske indgang i journalerne 1845 - 1919. Journalerne er fortegnelser over de sager, som har været forelagt retten og indeholder henvisning til kammer/afdeling, hvor sagen er behandlet. Til disse journaler findes en række navneregistre.
NB: Hvis du fra andre kilder kender domsdatoen, bestiller du blot  "Kbh. Kriminal- og Politiret, Pådømte sager, xx-dato, xx´-år"