Luk dette vindue | Print denne side


Kongens Foged

Som en del af sit embede havde Københavns Byfoged også en lang række pligter, som lå uden for hans virksomhed som dommer.

Da Hof- og Stadsretten blev indrettet i 1771, blev det samtidigt besluttet, at én af de tilforordnede skulle overtage de dele af byfogedens arbejde, som ikke var en del af det egentlige dommerembede. Dette embede blev kaldt "Kongens Foged" og skulle bl.a. tage sig af arrester, anholdelse og tiltale af delinkventer, inddrivelse af bøder og lignende. Synsforretninger ved ulykker/selvmord blev foretaget af underfogeden. Undersøgelser samt afhøringer ved legalt ligsyn påhvilede Kongens Foged.

Embedet  blev nedlagt i 1845, og fogedens arbejdsområder fordeltes imellem politidirektøren og underfogeden. Underfogeden blev chef for Fogedkontoret og "overtog" titlen Kongens Foged.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Byting, fogedprotokoller 1746 - 1749 og 1735 - 1771.
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm:  Kongens Foged (Arkivet indeholder bl.a. "Protokol over gældsarrestanter 1784 - 1845", samt "Arrestantlister 1801 - 42" (dog ikke 1809 og 1820), kronologiske "Rapporter om arrestanter" 1773-1845 for diverse år i perioden. Sager vdr. ulykker/selvmord findes i "Protokoller over undersøgelsesforhør 1817 - 45" og "Synsforretninger 1771 - 1845"  for diverse år.