Luk dette vindue | Print denne side


Skolegang på Frederiksberg og i København

Med konfirmationsforordningen af 1736 blev behovet for at få undervist børnene mere påtrængende. Konfirmation blev en forudsætning for at kunne modtage nadveren i kirken og for at blive viet af præsten. Ukonfirmerede kunne derfor ikke tage fuld del i menighedens liv eller blive gift.

Ved konfirmationen overhørte præsten konfirmanderne og testede deres viden om kristendommen. Fra 1814 vedtoges ved lov, at alle danske børn havde undervisningspligt, og der blev oprettet skoler for at imødekomme efterspørgslen på undervisning. Undervisningen lagde størst vægt på kristendom (katekismus) og læsning, mens skrivning og regning ofte var forbeholdt de dygtigste elever.

De fineste skoler blev kaldt borgerskoler og bød på bedre undervisning end almueskolerne, der var beregnet for de fattigere børn. I første del af 1800-tallet bestod det københavnske skolevæsen af nogle få borgerskoler, et mindre antal kommunale skoler og et stort antal ganske små privatskoler. Den voldsomme befolkningsvækst der både skete på Frederiksberg og i København fra midten af århundredet og den ringe undervisningsstandard i de små privatskoler var medvirkende til, at der skete en kraftig søgning til den kommunale skole. Det skabte basis for en skolereform i 1876 og for et skolebyggeri, der de følgende tiår nærmest eksploderede.  

Gennem kilderne er det ikke alene muligt at få indblik i de problemstillinger og spørgsmål, der har været drøftet på det overordnede niveau inden for skolevæsenet. Det er også muligt at komme tæt på de enkelte skoler, selv om kilderne til livet på skolerne er yderst sparsomme.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg-Hvidovre Skolekommission 1808-1842
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab 1842-1858
Frederiksberg Stadsarkiv: Den økonomiske forvaltnings arkiv/Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger og Frederiksberg Kommunes årsberetninger 1858-
Frederiksberg Stadsarkiv: Skolevæsenets arkiv. Emneordnede sager og journalsager 1858-
Frederiksberg Stadsarkiv: Diverse skolers arkiver

Københavns Stadsarkiv: Københavns kommuneskolers arkiver (se de enkelte skoler på www.starbas.dk)
Københavns Stadsarkiv: Direktionen for Almue- og Borgervæsenets arkiv 1814-57
Københavns Stadsarkiv: Skoledirektoratets arkiv 1857-1995
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 1. afdeling 1858-1997
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1840-

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Den classenske Legatskole 1793-
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Østre Borgerdyds Skole 1787-
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Vestre Borgerdyds Skole 1787-