Luk dette vindue | Print denne side


Tvangsskole og børnefængsler

I 1876 vedtog Københavns Borgerrepræsentation, at der skulle oprettes en institution, hvor især skulkende drenge skulle anbringes i op til 6 måneder for at lære god og disciplineret opførsel. To år senere kunne Internatet på Vester Fælledvej åbne sine porte for de første drenge. En tilsvarende internatskole for piger blev ikke oprettet.

Oprettelsen af Internatet var et led i en større reform af den offentlige københavnske skole, der resulterede i, at de dårligst begavede elever blev overflyttet til særklasser eller sinkeskoler, de udisciplinerede og skulkende drenge blev en kortere periode anbragt på Internatet. Ændrede de herefter ikke adfærd, kunne de risikere at blive anbragt på en af de traditionelle opdragelsesanstalter eller fra 1909 i Københavns Dagarbejdsskole.  Internatet på Vester Fælledvej, der fungerede til 1934, har ikke efterladt sig noget vældig omfattende arkiv. Men gennem forstanderens optegnelser over de anbragte drenge er det muligt ikke alene at få oplysninger om drengene, men også at få et indtryk af institutionen.

På Frederiksberg havde man ikke som i København en samlet institution, men derimod små internater – en slags børnefængsler – rundt omkring på de enkelte skoler. I midten af 1870’erne overtog Frederiksberg Skolekommission fra kommunens fattigkommission opgaven med at tage sig af vanartede og forsømte børn, defineret som børn, der gennem hårdnakket skulkeri eller omstrejfen blev moralsk fordærvede samt forstyrrede skolens orden og disciplin. Samme år som i København, 1876, begyndte skolekommissionen at oprette internater på de enkelte skoler på Frederiksberg, hvor børnene kunne tilbageholdes i op til 24 timer, i enkelte tilfælde længere. Ligesom i København indgik oprettelsen af internaterne som en del af en gennemgribende skolereform. Internaterne fungerede som alternativ til at blive anbragt på opdragelsesanstalt. Efter vedtagelsen af værgerådsloven i 1905 blev internaterne brugt mindre og mindre. I 1913, efter en større offentlig debat, blev internaterne på Frederiksbergs skoler helt afskaffet.

Det er gennem kilderne muligt at få indblik i grunden til, at man oprettede internaterne, argumentationen for det, internaternes udvikling, hvilke elever der blev placeret på internaterne mv. Tilsvarende vil det også være oplagt med en bredere tilgang til emnet ved for eksempel at inddrage arkivalier efter værgerådene i København og på Frederiksberg. Værgerådene blev oprettet i 1905 for at tage sig af vanskelige og forsømte børn.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Den økonomiske forvaltnings arkiv/Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger og Frederiksberg Kommunes årsberetninger 1876-1913
Frederiksberg Stadsarkiv: Skolevæsenets arkiv: Journalsager 1876-1913
Frederiksberg Stadsarkiv: Skolen på Fuglevangsvej/Solbjergskolen (elevsager)
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Kommunelærerforening/Skoleinternater samt Duevej-sagen 1913
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Lærlingehjem 1933-1996

Københavns Stadsarkiv: Internatet 1878-1934
Københavns Stadsarkiv: Skoledirektionens arkiv
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 1. afdeling
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1876-78