SITEMAP    

 
     
 
   

Ladegården - ved Ladegårdsåen, hvor Åboulevarden løber i dag - var frygtet blandt fattigfolk. Arkivalierne fra institutionen giver indblik i såvel de fattiges liv som samfundets holdninger og ønske om socialisering.
(Foto:Frederiksberg Hovedbibliotek)

 

Social forsorg 
og filantropi

Frem til 1700-tallet stod Danmark uden et egentlig fattig- eller forsørgelsesvæsen. I 1708 fik man en forordning om tiggeri, både på landet og i købstæderne, og den kom til at danne grundlag for en helt ny lovgivning om offentlig forsørgelse, som i løbet af de næste århundreder blev fulgt op af en række nye love op til socialreformen i 1933. Men de forskellige love ændrede ikke ved, at privat velgørenhed over for gamle, syge eller nødlidende langt op i det 20. århundrede udgjorde et uundværligt supplement. Ikke mindst i hovedstaden havde det filantropiske hjælpearbejde en stor betydning.

At arbejde med forsorg og filantropi er et bredspektret emne, mentalitetshistorisk, økonomisk og politisk. Hvordan har samfundets syn på syge, gamle og fattige ændret sig, set over tid? Hvordan har man defineret fattigdom? Hvordan har man defineret afvigere og normale? Hvordan har levevilkårene været for de forskellige sociale grupper i samfundet? Hvordan har man politisk set forholdt sig til den offentlige forsorg? Hvordan har samfundets økonomiske og sociale struktur udviklet sig historisk set?
 

 
 

Ideer

Privat velgørenhed før 1933

Arbejds- og tvangsarbejds-
anstalten Ladegården

Christians plejehus

Københavns ældste plejehjem

Ældre under forsorg 1891 - 1933

Den frie fattigforsorg
– de kommunale hjælpekasser til 1933